Anfrage zu Bild Nr. 13 - Andre Uhlig. Treppauf. 2009. 140,00 €