Anfrage zu Bild Nr. 31 - Andre Uhlig. Auf dem Weg. 2011. 210,00 ���