Anfrage zu Bild Nr. 43 - Andre Uhlig. Venezia. 2008. 100,00 ���